Delft

1952
Veel hebben we al gepresteerd, veel willen we nog presteren. Ook dit jaar willen we weer tot een succes jaar maken en daarom gaan we samen aan het werk om het artistieke peil van het koor steeds te verhogen. Ook dit jaar moet weer een succesjaar worden.

Vrijdag 4 januari
Bestuursvergadering op het Oosteinde Dhr Lindeman is afwezig dus de Dhr.Waser opent de vergadering. De volgende punten worden besproken:
Notulen vorige vergadering. Binnengekomen brieven. Bespreking huidige toestand koor. Rondvraag. Sluiting.
Er wordt beslist dat de ledenvergadering op 10 januari gehouden wordt. De agenda van deze vergadering bepaald: Bestuursverkiezing. Kascommissie. Voorlezen van een reglement wijziging. Mededelingen en rondvraag.

Dinsdag 15 januari
Uitnodiging voor de vrouwenbeweging.

In het congregatie gebouw aan de Brabantse Turfmarkt zal des avonds 20.00 uur een avond gehouden worden die gewijd is aan de muziek in het gezin. Deze avond wordt geleid door de Heer Pierre van Hauwe, terwijl het Delfts Madrigaalkoor zijn medewerking verleent.
Programma:
   Nederlandse Volksliederen gezongen door het koor
   Lezing door de Heer Pierre van Hauwe
   West-Europese volksliederen eveneens door het koor
Pauze
   Na de pauze zingt het koor verschillende liederen in diverse stijlen, waarbij de dirigent korte eenvoudige toelichtingen zal geven.

Wij verwachten op deze mooie avond een grote belangstelling van onze leden.
Leden U wordt verzocht voor deze en voor volgende avonden Uw lidmaatschapskaart mede te brengen. (Dit is politievoorschrift).
Een brief aan de leden vertelt ons dat er weer heel wat te gebeuren staat.
Delfts Madrigaalkoor

Januari 1952
Tournee naar Zeeuws-Vlaanderen.

Zaterdag 19 januari
Om 14.00 uur vertrekken we op de Nieuwe Langedijk, we rijden naar Hulst waar we om 19.30 uur een concert geven dat georganiseerd wordt door de Kunstkring aldaar. In Hulst, een der oudste stadjes zijn ze heel wat gewoon, zelfs een jaarlijkse uitvoering van de Matheus-Passie dus het moet er goed zijn hoor meisjes. Na de uitvoering vertrekken we naar Terneuzen waar we weer bij oude kennissen worden ondergebracht.

Zondag 20 januari
De gehele zondag zijn we vrij, en het programma van deze dag wordt bij aankomst bekend gemaakt. ’s Avonds geven we een concert in het R.K. Patronaatsgebouw, dat prachtig is hersteld. Na het concert gaan we weer met onze gastheren of dames naar onze logies.

Maandag 21 januari

We vertrekken om 10 uur en gaan weer terug naar Hulst waar we onthaald worden op een heerlijke koffiemaaltijd. Om 14.15 uur geven we een jeugdconcert voor de leerlingen van het lyceum. Onmiddellijk na de uitvoering vertrekken we, steken weer de Schelde over naar Liesbosch bij Breda waar we op het priesterseminarie eerst een diner krijgen waarna wij een uitvoering geven voor de priesterstudenten. Om ongeveer 23.00 uur zijn we weer in Delft terug.
Om mee te nemen: geestdrift, gezelligheid, goeie zin en verdraagzaamheid. Verder kostuum, 2 pakjes brood een voor zaterdagavond en een voor zondagmiddag, paspoort of een bewijs van Nederlandschap en… snoep. En dan hopen we meisjes dat we een plezierige en succesvolle reis zullen hebben. Maar al die genen, die, op welke manier ook de reis muzikaal of als verdraagzaam lid de reis verstoren worden onmiddellijk ontslagen. Denk aan de vergadering en aan mijn welgemeende woorden. En alleen dan als we allemaal de schouders er onder zetten zal het weer goed worden en daarom moet iedereen er hard aan mee werken.
Denk aan twee dingen: Verbeter het koor … begin bij jezelf. Wil je een gezellige reis…maak het dan voor de ander gezellig.
De directeur.

Programma van de vier concerten tijdens deze reis:

 1  Kwezeltje
 2  Komt vrienden
 3  Daar was een wuf die spon
 4  Sneeuwwit vogeltje
 5  Puisque Robin
 6  Nous estion trois compagnons
 7  Le chagrin de Madeleine
 8  Adoramus te
 9  Duo Seraphim
 10  Mignonne
 11  My bonny lass
 12  Vesperkoor
 13  Gebet
 14  Spinnelied
 15  Deep River
 16  Swing low
 17  Wals uit Faust

April 1952
Brief aan de donateurs.

Het is al weer een tijdje geleden dat U iets gehoord heeft van het Delfts Madrigaalkoor. Dit wil echter niet zeggen dat wij een winterslaap gehouden hebben. In januari maakten wij een geslaagd tournee naar Zeeuws-Vlaanderen en Breda en daarna is er zeer hard gewerkt om de komende concerten weer goed te doen slagen. Lees dit Madrigaalnieuws daarom zeer aandachtig want… er is heel wat op komst. Maandag 14 april Tweede paasdag, zingen we voor radio Brussel, Vlaamse en Regionaal Franse Omroep. We zingen van 16.00 tot 16.20 uur volksliederen en van 16.40 tot 17.00 uur Polyfone Motetten.
U ziet, weer een goed en artistiek hoogstaand programma.

Alles schijnt niet naar de zin te gaan van de directeur, deze brief wijst daarop:

Geachte leden,
Na de hopeloze repetitie van gisteren avond zal iedereen wel inzien dat een concert voor de radio op deze manier onmogelijk zal zijn en dat ik wel gek zou zijn om mijn naam als musicus zo voor schut te zetten.
Toch kan ik Brussel niet zo maar van de hand doen en gaan we dus toch maar … met een kleine groep. Een groep die ik zelf uit kies en die ik goed genoeg vind om mee te zingen. Deze strenge maatregel zal velen misschien doen besluiten ontslag te nemen als lid al of niet met commentaar. Een weldenkend mens zal echter toegeven dat mijn toestand zo hopeloos is en dat ik deze maatregel wel moet nemen. Hierbij deel ik dan mede dat u wel/niet gekozen bent voor Brussel en de repetitie wel/niet bij moet wonen. Maandag 17 april is er alg. ledenvergadering om 19.30 uur. Zij die zonder bericht hierbij niet tegenwoordig zijn worden geacht geen lid meer te zijn.
Zalig paasfeest 
                      De directeur

14 april
Ondanks dat toch een reis naar Brussel waar we vanaf 16:00 uur het volgende programma zingen:

1
 1  Meisken jong
 2  Suze Naantje
 3  Het kwezeltje
 4  Daar zat een sneeuwwit vogeltje
 5  Schoon lieveken
 6  Komt vrienden in het ronde
 7  Als de grote klokke luidt
 8  Waar staat jouw vaders huis’
 9  Het viel eens hemels dauwe
 10  Het haasken

 

Motetten

 1  Adoramus te
 2  Herr, der du meine starke bist
 3  Die welt und all
 4  Duo Seraphin
 5  Omnes de saba venient
 6  O sacrum convivium
 7  Ave Maria
 8  Surgens Jesu

Woensdag 30 april
Koninginnen dag! Wij treden op bij de Nationale herdenking in de Nieuwe Kerk.

Donderdag 8 mei
Het programma voor ons donateurs concert.

 1  Het wemelt in de mei van bonte bloemen
 2  Maria klokje
 3  Ave Maria
 4  Komt vrienden in het ronde
 5  Waar staat jouw vaders huis en hof
 6  Het viel eens hemels Douwe
 7  Le pinson chante
 8  J, ai vu le loup
 9  Farandole des bords du Rhone
   Projectie beelden van het eerste lustrum
   Pauze
 10  Adoramus te
 11  Omnes de saba venient
 12  O sacrum convivium
 13  The silver swan
 14  La bell’Aronde
 15  Largo
 16  Du Hirta Israëls
 17  Die Nacht
 18  Uit, Die Zauberflote

Ons erebestuur is als volgt samengesteld:

Mevr. J.M. van Walsum  Ere-presidente
Weled.Geb.Heer J.A.D.Lindeman, Erevoorzitter
Weled.Geb.Heer F.F. Waser
Mevr. J.G C Korte-Frehé
Edelachtbare Heer A.C.M.Sipman  Wethouder van Onderwijs
Weled.Geb.Heer J van Bommel

Zaterdag 17 mei
Van 16.03-16.30 uur zingen we voor de K.R.O. Hilversum 1. Het is onze 34ste radio uitvoering. We zongen:

 

 1  Het wemelt in de mei van bonte bloemen
 2  Ave Maria
 3  Maria klokje
 4  Waar staat jouw vaders huis
 5  Komt vrienden in het ronde
 6  J, ai vu le loup
 7  Farandole des bords du Rhône
 8  Vesperkoor
 9  Gebet
 10  Die nacht

Die dag zingen we ook voor Radio Brussel.

Vrijdag 20 juni  vrijdag 27 juni
Zaterdag 21 juni  zaterdag 28 juni
Weer verlenen we onze medewerking aan Elckerlyc.
En voor de VARA mochten we ook weer zingen in de maand juni en voor de wereld omroep.

Zondag 24 juni
Grote herdenking in de Stads Doelen. Programma van de plechtige bijeenkomsten ter herdenking van het uitvaarding der sociale encyclieken RERUM NOVARUM EN QUADRAGESIMO ANNO. Georganiseerd door de afdeling Delft van de Nederlandse Katholieke Middenstand Bond, Katholieke Arbeiders Beweging, Katholieke Land-en Tuinbouw Bond, Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging, Algemene Rooms Katholieke Ambtenarenvereniging en de Katholieke Onderwijzersvereniging. We zingen daar de volgende liederen:

1

 1  Adoramus te
 2  Duo Seraphim
 3  O Maria
 4  Kwezeltje
 5  Waar staat jouw vaders huis
 6  Gebet
 7  Vesperkoor

Vrijdag 29 juni 
We zijn te horen op Radio Hilversum. Burgemeester van Walsum is benoemd tot burgemeester van Rotterdam, door zijn vertrek verliezen wij niet alleen zijn vrouw als erepresidente maar een zeer belangstellende persoon voor ons koor. Tezamen met Die Delftsche Sanghers zingen we voor zijn woning:

 1  Wilhelmus
 2  Kwezeltje
 3  Farandole
 4  L’alpée

Zondag 30 juni
Weer op radio Hilversum.

September
De maand van het zesjarig bestaan.
Op het Oosteinde wordt een bestuursvergadering gehouden over de volgende agenda;

Notulen
Binnen gekomen brieven
Bespreking contributie achterstand
Bespreking tournee Oostenrijk
Rondvraag
Sluiting

Oktober
Al is er nog veel werk aan de winkel, ook wordt al gedacht aan het grote tournee dat in 1953 naar Oostenrijk zal gaan. Een brief van de directeur aan ons hier over:

Beste meisjes.
Van nu af willen we jullie op de hoogte houden van de vorderingen die wekelijks gemaakt worden bij de organisatie van ons tournee. Het tournee België – Frankrijk – Oostenrijk - Duitsland belooft niet alleen de grootste maar ook het mooiste tournee te worden wat we tot nu toe gehouden hebben. De samenstelling van de route is nu praktisch definitief vastgesteld. Daar er echter nog veel werk is te doen, vooral ook muzikaal, moeten we er voor zorgen, ons beste beentje voor te zetten. Laten we allen hard werken, zodat we allen, ja allen in staat zijn onze programma’s goed te verzorgen. Dan zal het een prachtig tournee worden en jullie weet dat je de rest wel aan mij over kunt laten. Alle leden die mee naar Oostenrijk gaan moeten er voor zorgen dat ze een toestemmingsverklaring van de ouders inleveren. Wacht hier niet te lang mee, onze administratie moet door kunnen werken.
Vul het NU in.

Dinsdag 11 november


MozartOm 20.00 uur in de Stads Doelen Mozart concert door het Delfts Symfonieorkest. Delfts Madrigaalkoor versterkt met het R.K. Mannenkoor, Solisten Jo Rammers sopraan, Rijkje Wolleswinkel alt, Frans Voigt tenor, Joop van den Andel bas. Dirigenten:  Piet Veenstra, Pierre van Hauwe.
Programma:                                  Mozart uitvoering

 1  Ouverture Die Zauberflote
 2  Symfonie in Es K.V.543
 3

 Ave Verum

   Pauze
 4  Requiem

Uit dit werk worden verschillende delen gezongen. Het was een schitterend geslaagde Mozart concert vol lof in de kranten.

Donderdag 11 december
In de Stads Doelen verzorgen wij weer een avond voor onze donateurs. Wij zingen naast ons gewone repertoire een nieuw stuk: An der schonen blauen Donau. Het intermezzo wordt verzorgd door Joop Schouten en alleen de naam al van deze bekende organist en pianist waarborgt iets moois. Dirigent Pierre van Hauwe, Pianist Joop Schouten.

Balans 1952

 Eerste sopraan  Tweede sopraan
 1  Lenie v/d Berg  1  Riet Kuipers
 2  Connie Wilmink  2  Miep Langeveld
 3  Gien Andela  3  Ria Schulten
 4  Jopie Warning  4  Aga Bender
 5  Corrie Waser  5  Thea Kuipers
 6  Hilda Hilkhuizen  6  Nel Turkenburg
 7  Co van Holstein  7  Lies Engelen
 8  Roos van het Ende    
 9  Annie Eigermans    
 10  Riet Eigermans    
 11  Anneke Lindeman    
 12  Anneke Hurkens    
   Aspirant lid
    Annie Pieterse
   Aspirant lid
    Puck Mulder

 Eerste alt  Tweede alt
 1  Toos van Dam  1  Toos van Heteren
 2  Bien Frehé  2  Nel de Groot
 3  Gré de Vreede  3  Annie Lausberg
 4  Cis van Zon  4  Annie van Rijt
 5  Door Blom  5  Corrie van Etten
 6  Toos Blom  6  Annie van Veen
 7  Co Langeveld  7  Trudie Beuman
 8  Jopie Hulsing  8  Annie van Zon
 9  Josie van Domburg    
 10  Loes van Leeuwen