Uit de voorgeschiedenis van het Delfts Madrigaalkoor.

Zomer 1946
Er heerst een grote bedrijvigheid onder de leerlingen van de R.K.Industrie-en Huishoudschool aan de Voorstraat te Delft. Het nieuwtje doet de ronde dat de zanglessen die wegens het vertrek van juf.Lohmeyer een tijd onderbroken zijn geweest weer hervat gaan worden. Maar het interessante van het geval is ,dat de lessen voortaan gegeven gaan worden door: een heer.
Dat wil natuurlijk heel wat zeggen. Een heer als leraar op de huishoudschool met enkel vrouwelijke leerkrachten en leerlingen en een non als directrice.

Wat eerst praatjes schijnen te zijn wordt werkelijkheid wanneer op het lesrooster de zangles weer verschijnt. Allen zijn nieuwsgierig en verlangen naar de dag dat de zangles zal komen. En die dag komt, de leerlingen zitten allen reeds in het lokaal en precies op tijd verschijnt er een klein mager mannetje, bleek en met lange haren. Hij kijkt rond, monstert zijn leerlingen en begint aan zijn ” troonrede”. Voor wie hem kent weet hoe dat gaat. Dan ontvouwt den heer Pierre van Hauwe zijn plannen.


Krantenknipsel deken KokHij vertelt over de lessen en dat hij een meisjeskoor wil oprichten welke hij tot de beste van Nederland wil maken. Hij is van plan er uitvoeringen mee te geven door binnen-en buitenland. De meeste meisjes moesten toch even glimlachen om deze onwaarschijnlijke plannen. Toch weet hij meisjes enthousiast te maken voor zijn plannen en vele geven zich op voor het nieuwe koor. Voor het feest van deken Kok zal de operette Goudlokje uitgevoerd worden door leerlingen van de huishoudschool en mulo. De heer van Hauwe kiest hiervoor de meisjes uit zodat hij in aanraking komt met meisjes van de mulo die hij ook voor zijn koor weet te winnen. Er wordt begonnen met een honderdtal meisjes.2Maar ……. na enkele weken blijkt dat vele meisjes dachten direct op reis te kunnen gaan en nu ze zien dat er eerst terdege geleerd moet worden vermindert de geestdrift van vele reeds spoedig. Dit had den heer van Hauwe ook verwacht en hij grijpt dan ook streng in door alle meisjes die alleen voor de lol in het koortje zijn gekomen er weer direct uit te zetten. Zo blijven er een veertig tal over en op 8 september 1946 is het Delfts Madrigaalkoor daar.1
 

September 1946
Onmiddellijk na de vakantie roept Pierre de meisjes bij elkaar. Ieder krijgt de opdracht op zondag 8 september om 18.30 uur in de huishoudschool aanwezig te zijn. Voor deze dag heeft Pierre contact gezocht met Mej. IJsseling, de dansleidster van de volksdans cursus op de huishoudschool. Daarmee komt hij in overeenstemming om aan het koor een groep volksdanseressen te verbinden en daarmee ook uitvoeringen te geven.
Soeur Marie Geertruida heeft een lokaal van de school beschikbaar gesteld voor het koor en na het bidden van enkele Wees Gegroetjes beschouwen we de geboorte dag van Maria ook als de geboorte dag van het koor. Er wordt meteen begonnen met repeteren en die zelfde avond wordt het lied; Kleine wolkjes varen; driestemmig gezongen. Daarna danst de dansgroep enkele volksdansen en de contributie wordt vastgesteld op 15 cent per week en er wordt een bestuur samengesteld.

Een van de eerste foto´sDinsdag 10 september
Vandaag hebben we ons eerste openbaar optreden. Onder de H.Mis ter opening van het nieuwe schooljaar wordt op verdienstelijke wijze het lied: Heer Jezus heeft een hofken uitgevoerd door het madrigaalkoor.

Rondzendbrief 1
Beste Meisjes,

De oprichting van ons koortje is nu dus officieel een feit geworden. De datum wordt vastgesteld op 8 september. Een mooiere dag konden we haast niet nemen. Immers, de kath.kerk viert op deze dag de geboorte van de H. Maria. Laten we blij zijn dat de geboorte van ons koortje samengaat met de viering van Maria”s geboorte. Daarom stellen we ons koor ook onder haar bescherming en vragen haar dat de bedoeling van ons koor: een gezonde en goede culturele geest te brengen bij de leden en door ons optreden in het openbaar ook bij anderen: dat we steeds de goede dans en zang mogen propaganderen en zo de mensen afhouden van het verkeerde, steeds mag worden hooggehouden.
Het koor zal de officiële naam dragen van: Het Delftse Madrigaalkoor.
Het aantal leden is momenteel 35.

Tot het bestuur zijn gekozen:
Algemene Leiding Afdeling Dans Mej. A. IJsseling
Secretaresse J. Baggerman
Penningmeesteresse T. Wilmink
Hulp Afdeling Dans T. v Koppen
Afdeling Muziek J. Visser
Hulp Afdeling Muziek

J. Warning (Sopraan 1)
R. Onderwater (Sopraan 2)
L. v Bemmel (Alt 1)
L. v Leeuwen (Alt 2)

De contributie bedraagt voorlopig 15 cent per week.
De tijden van repeteren zijn:
Afd. muziek dinsdag 17-18 uur grote repetitie voor allen.
Voor verzuim moet gewaarschuwd worden steeds op een briefje dat dan bij mij wordt ingeleverd.
Ontvang ik geen briefje, dan wordt automatisch aan de penningmeester het verzuim doorgegeven
Pierre van Hauwe

Verslag van de eerste vergadering, meer vergaderingen vermelden we niet.
Dinsdag 17 september 1946.
Vandaag nemen we een kijkje achter de schermen …….
Ten huize van den Heer van Hauwe :Directeur van het Delfts Madrigaalkoor[hm, hm, wat klinkt dat deftig] zal om 20.00 uur een bestuursvergadering worden gehouden, waarbij het bestuur voltallig aanwezig zal zijn.
Prompt 20.00 uur gaat de bel en……….zeer schuchter treden enkele, zeer gewichtig doende bestuursleden binnen.
Ze zijn beladen met een grote tas, want dat hoort zo als je in het bestuur zit.
De penningmeesterresse treedt de bestuurskamer binnen met een zeer beangstigt gezicht.
We wisten niet dat ze erg verlegen is, we zouden eerder denken dat ze nu al een kas tekort heeft.
Als laatste komt Juffrouw Annie binnen, die even op zich liet wachten, maar dit vanwege haar hoge functie ook kan permitteren.
Dan komt het gewichtige moment dat de voorzitter de vergadering als geopend heet en alle aanwezige van harte een welkom toeroept waarbij hij even laat doorschemeren dat eigenlijk zijn vrouw niet bevoegd is zich in de kamer op te houden daar zij geen deel uit maakt van het bestuur.
Het reglement van het koor wordt opgemaakt en het plan wordt besproken hoe aan baretten te komen voor de meisjes.
Het wel en wee wordt nadien nog wat besproken waarna om 22.30 uur de vergadering wordt gesloten.

Zaterdag 19 oktober.
Een gewichtige dag voor het Madrigaalkoor, in de vergadering is besloten dat de leden in het vervolg een zwarte baret zullen dragen met voorop het Delftse wapen en daarom heen de letters D.M  K.
Daar de kas een negatief saldo vertoont moeten de meisjes zelf de baretten betalen voor de prijs van F3,-
Eventueel mag er iedere week een dubbeltje of een kwartje worden betaald.

Zondag 20 oktober.
Alweer een gewichtige dag want vandaag wordt door de muloschool een Christus-koninghulde gebracht in de Sint Hippolytuskerk.
De “Muloleden”van het koor werken hieraan mee door de hulde uit te voeren.
Jesu Rex admirabilis van da Palestrina
Jesu dulcis memoria van Oresto Ravanello.

Zondag 17 november.
Een concert in de huishoudschool,ons eerste optreden buiten de kerk.

Eerste concert

Maandag 18 november


Het concerten geven gaat maar door. De volgende dag staat het koor alweer ”aangetreden’’.
In de zelfde zaal van de huishoudschool wordt deze middag een concert gegeven voor de leerlingen van de Ulo school.

Donderdag 21 november
Vanmiddag zelfs twee concerten voor de leerlingen van de huishoudschool. Twee maal zingen we het zelfde programma maar we zijn onvermoeibaar. Met heel veel enthousiasme zingen we onze liederen, met een vurigheid die indruk maakt op ieder die luistert.


Vrijdag 29 november
Het wordt steeds echter. Op zondag 1 december zullen we een echt concert geven in een zaal Musica op de voldersgracht.
Het programma:

ProgrammaVier oude Nederlandse volksliederen:
   a. Heer Jesus heeft een hofken.
   b. Die winter is vergangen.
   c. Vreugd en deugd.
   d. Die vogelkens in der muten.
Vier oude Nederlandse canons:
   a. Gouden zonne.
   b. Komt slapers.
   c. De jonge lente.
   d. Allen zwijgen.
Zomercanon 7 stemmig uit de 13 eeuw.
Hierna treedt de dansgroep op.

Pauze

Wie mag u noemen (Samuel Webbe)
Communieliedje (C. vd Peet)
Mariaklokje (F. Engelhart)
Jesu Rex admirabilis (Palastrina)
Jesu Dulcis (OrestoRavanello)
Gebet (C.M. von Weber)
Goenacht (J.C. Andrea)
Kleine wolkjes varen (H.P. Teeuwisse)
Jan Plompaert en zijn wuvetje (Pierre van Hauwe)
De krekel en de mier op.34 (H. v Tussenbroek)
Perrette en de melkkan (H. v Tussenbroek)

Dit stond in het programma boekje te lezen:

Geachte lezer.
Ongetwijfeld hebt u reeds gehoord of gelezen van Het Delftse Madrigaalkoor en u afgevraagd wat dit eigenlijk weer voor iets nieuws is. Het Delftse Madrigaalkoor afgekort D.M.K. is een groep jonge meisjes, die er naar streven de goede zang en de volksdans op de juiste manier te beoefenen en daardoor ook een tak der kunst beoefenen die henzelf en door openbaar optreden ook andere mensen ten goede zal komen. Dat een vereniging, die de kunst op deze manier beoefend van grote waarde is en het culturele peil van ons volk ten goede kan komen, zal niemand betwijfelen. En dat een dergelijke Katholieke groep hier in Delft niet overbodig is, nog minder. Reeds heeft het koor, dat nog slechts enkele maanden bestaat, enige uitvoeringen van zang en dans gegeven, die iedere bezoeker ten volle bevredigden.

Daarnaast kan worden vermeld dat op het programma staat een groot Kerst tournee door de provincie Zeeland, en een optreden voor de K.R.O. in januari van het volgende jaar en dat er besprekingen gaande zijn voor een tournee door Frankrijk en een optreden voor de Franse radio omroep in de paasvakantie. Het hoge doel, dat het D.M.K. zich stelt is echter dan slechts te verwezenlijken, wanneer een groot aantal belangstellenden achter zich weet. Om dit te verzekeren, stelt de vereniging aan de mogelijkheid open, steunend lid te worden van het D.M.K.

U steunt daarmee een mooi werk, u helpt mee aan de opvoeding van onze Katholieke meisjes, om hen een goede ontspanning te leren en een blijvende liefde voor het mooie dat in de kunst is, mee te geven voor hun gehele leven. [Hoe waar zullen deze woorden blijken in 2009 redactie].
U helpt mee om alle mensen weer de mogelijkheid te geven naar goede zang te luisteren en goede dans te zien en zo het culturele peil en de goede smaak voor het werkelijke goede in ons Nederlandse volk te verhogen. Ieder kan op de volgende wijze steunend lid worden van het D.M.K.

Weldoener voor een jaarlijkse bijdrage van minstens f 5, -
Contribuerend lid voor minstens f 2.50 per jaar of
Donateur voor minstens f 1, -per jaar.

Dit alles is strikt persoonlijk. Voor ieder die zijn steun verleent aan het D.M.K. worden jaarlijks 2 uitvoeringen gratis gegeven, wat vooral voor grote gezinnen een voordeel is, wanneer men bv. uit een gezin met 5 personen donateur wordt, ontvangt men per persoon jaarlijks twee uitvoeringen voor f 0.50 per uitvoering.

Geachte lezer, steun dit werk, help mee om zo’n mooi initiatief te verwezenlijken. Vult u daarom de achterzijde van dit schrijven in en zend het naar een der vermelde adressen. Talm niet, maar help mee, u bewijst een dienst aan het gehele volk, dat een hoger peil van culturele beschaving nodig heeft.
Pierre van Hauwe Mej.A. IJsseling
Directeur             Dansleidster


Maandag 9 december
Ondertussen is het feest van de Deken, waar de operette voor ingestudeerd is, aangebroken. Op deze dag begint het feest met een plechtige H.Mis gezongen door 2000 schoolkinderen. Het Madrigaalkoor zingt tijdens deze H.Mis onder het communiceren Jesu Dulcis en het communie lied.

Vrijdag 13 december
Diverse jeugdverenigingen geven vandaag een uitvoering in de Stads Doelen. Wij zijn ook van de partij en zingen:

Jesu dulcis memoria
Jesu Rex Admirabilis
Communie lied
Maria klokje

Zondag 22 december
Onder de repetitie van vandaag worden vier nieuwe leden aangenomen:

Bien Fréhé Toos Blom
Lenie Schaareman Annie Meyer


Die schoone conste:

Jaargang 1, December 1946, no.2

Beste meisjes,
Niemand van ons had bij de viering van het kerstfeest in 1945 kunnen denken, dat hij in 1946 lid zou zijn van: Het Delftse Madrigaalkoor. Ikzelf was toen nog in Zeeland en had zelfs niet het idee naar Holland te komen. Het feit is er nu eenmaal en daarom meisjes ik wens jullie allen Zalig kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. Laten we hopen dat we in 1947 weer het kerstfeest in blijdschap mogen vieren als lid van een bloeiend koor. Onze resultaten zijn bevredigend maar nog niet voldoende. Ons doel en ons streven is nog hoger: de kunst die wij zelf trachten te beoefenen op een goede wijze, willen we ook brengen naar alle mensen en ook hen de kans geven weer te luisteren naar waarlijk goede hoogstaande kunst. En hoe hoger we de eisen aan onszelf stellen, hoe meer we dit doel kunnen gaan bereiken. Werk daaraan in het nieuwe jaar allen mee zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Wees ware vriendinnen onder elkaar en laat de onderlinge geest blijven zoals hij nu is, of, waar die verbeterd kan worden, nog verbeteren.
Pierre van Hauwe
- - - - - -

Korte berichten:

Wanneer we zo de afgelopen zes weken eens bekijken dan kan het niet anders of we moeten tevreden zijn en dat is ook goed. Maar…… deze tevredenheid mag niet van dien aard worden dat we gaan denken ”het gaat toch wel goed”, want zo gauw we dat gaan denken is het gedaan met ons succes. Nee, meisjes al gaat een liedje honderd keer goed, de volgende keer zal het dan juist niet gaan. De spanning voor een concert, de aandacht onder een concert moet steeds zo blijven. Wat zeg ik? Die moet nog beteren. Ja, dat kan, er zijn er nog steeds die heus wel eens tijdens het zingen een blik durven slaan in de zaal, of die even met de aandacht elders zijn. Meisjes, deze slordigheid, deze ONGEHOORZAAMHEID van een persoon kan voor ons allen een groot verdriet worden. Neem die verantwoording niet op je.
Pierre van Hauwe

We ontvangen deze reisbrief:

Beste meisjes;
We vertrekken zaterdag om precies half tien aan de huishoudschool. Ieder zorgt op tijd te zijn want we wachten niet. Tijdens de reis mag je een trainingsbroek aan doen voor de kou maar we lopen er niet mee door de steden waar we komen. Zorg dat je goed aangekleed bent want in Zeeland is het koeler. Na aankomst in Terneuzen worden jullie naar de mensen gebracht waar jullie logeren. Wees zeer beleefd en netjes, je brengt er je nachtkleding en toiletartikelen en je horen van mij wanneer we weer bij elkaar moeten komen. Het adres van samenkomst is bij mijn ouders: Korte Kerkstraat 13. Hebben we nog tijd dan bezichtigen we de stad. Dit gebeurt niet op eigen gelegenheid, en zo dit wel gebeurt, zal ik uiterst streng optreden. We drinken gezamenlijk koffie om 18.00 uur in hotel den Arend Korte Kerkstraat 18. Vandaaruit vertrekken we naar Sas van Gent waar we optreden. Na aankomst uit S v Gent in Terneuzen worden we naar de logeeradressen gebracht.

De volgende dag gaan we vanuit onze eigen logies naar de kerk van 10 uur, hierna terug naar ons logeeradres waar we de maaltijd gebruiken. Om half twee zijn we weer in de Korte Kerksstraat met een pakje brood voor een maaltijd. We rijden dan naar Sluiskil waar we een concert hebben om half drie. Hierna keren we terug naar Terneuzen en eten we weer in het hotel. Om half acht treden we op in Terneuzen zelf en gaan daarna slapen. Hoelaat we maandag vertrekken weten we nog niet maar zorg ervoor dat je bij de mensen waar je logeert voor de hele dag eten meekrijgt. Om ongeveer 19.00 uur zullen we in Delft zijn.
We moeten meenemen: zo mogelijk een laken en sloop, zeep, handdoek en pyjama. Naar eigen behoefte boter, suiker en broodbelegging, en broodbonnen en een beetje geld. Veel is echter niet nodig daar je maar twee keer koffie hoeft te kopen, de overige keren krijg je het bij de mensen. Zorg dat je vooral gehoorzaam bent, steeds netjes en beleefd tegen de mensen en niet flauw of kinderachtig. Laten we er een fijne reis van maken en zorg dat het ook voor mij een reis wordt van genoegen en niet alleen van zware zorgen. Ouders wees gerust over uw dochter alles is keurig, de meisjes slapen allen met twee of drie bij keurige katholieke mensen. Voor alles is goed gezorgd en u begrijpt ook wel dat als er iets niet in orde zou zijn ik dat niet op mijn verantwoording zou nemen. Inplaats van broodbelegging kunnen ook kaas of vleesbonnen worden meegenomen, maar dan moeten ze dat zelf kopen in Zeeland.
Meisjes doe je best.
Pierre van Hauwe.

Maandag 23 december
De Heer Pierre van Hauwe houdt een lezing voor de vereniging Geestes ontwikkeling over actuele vraagstukken uit het muziekleven en wat Nederland betekent op muziekaal gebied.
Congregatie gebouw.
Brabantse Turfmarkt 54.
Met muzikale omlijsting door het Delftse Madrigaalkoor.

Programma:

1 Nu zijt wellekome Kerstlied
2 Herderkens omringen Kerstlied
3 De winter is verghangen Volkslied
4 Op slapers Canon
5 Allen zwijgen W.A. MOZART
6 De jonge lente Canon
7 Zomercanon Engelse Canon
8 Toen God in Bethlehem Italiaans kerstlied
9 O nacht van teer verlangen Kerstlied
10 Jesu dulcis Oresto Ravanello
11 Jesu Rex admirabilis G da Palestrina
12 Communieliedje C van de Peet
13 Perette en de melkkan H van Tussenbroek
14 Mariaklokje Theewisse

Dirigent Pierre van Hauwe

Zaterdag 28 december
Die schoone conste schrijft:

Om half tien staat er een bus van de Vios voor de school aan de Voorstraat omringt door de ontroerende tonelen af, al van afscheidnemende meisjes, waarbij hele lakens te pas komen. Maar we boffen de gracht is dichtbij om ze erin uit te wringen. Eindelijk dan na veel passen en meten rijden we weg. We rijden naar de woning van de directeur want… Mevrouw van Hauwe laat zich afhalen, ze treedt met haar koffers en schoothondje binnen en de tocht kan worden voortgezet. O nee nog niet, want juf.Anny is er tussen uit. Wanneer we rondzien, zien we dat ze bij een jongen staat. O, pardon ik bedoel een “Heer” maar juf Anny, daarvoor is het nu toch geen tijd? Verbeeldt u als alle meisjes……… Wat zegt u moet deze meneer de versterker leveren? Neemt u mij dan niet kwalijk ga dan uw gang maar. Maar niet te lang maken hoor anders krijgen wij koude voeten.
Eindelijk dus, na al die dingen te hebben meegemaakt kunnen we vertrekken. De weg is glad en de mist wordt dikker. De directeur prevelt maar gebedjes dat er niets zal gebeuren en dat de mist zal optrekken anders vaart de boot niet. Bij de moerdijk brug houden we ons hart vast want de brug zou eens instorten. Maar we komen tot de conclusie dat ook dat ons niet kan hinderen want onze kampioen zwemmen Mies Steiger is aan boord en het schijnt dat zij formidabel kan zwammen eh zwemmen dus zij redt ons wel. De Moerdijkbrug over en we zien direct dat we in het vergeten en verstoten Zuiden zijn.

Alle comfort en luxe zijn verdwenen, we komen door dorpen die vreselijk van de oorlog hebben geleden. In Roosendaal wordt gestopt, de baas van het zaakje neemt een foto van ons. De tocht gaat nu over Bergen op Zoom de stad van soeur Gertruida, naar Zeeland. De directeur die het eerste gedeelte van de reis braaf naast zijn vrouw heeft gezeten, kruipt nu ongemerkt een beetje naar achter. Hij staat zijn plaats af aan een “zieke” en komt zelf bij Toos van Heteren terecht. Die vindt het mieters. Wat? De reis, of dat de baas naast haar komt zitten? O allebei. Ja, Toos ik vind het ook mieters, vooral nu ik de Zeeuwse lucht begin te ruiken. Onderwijl zoekt de directeur de adressen op waar de meisjes moeten logeren. Bij Kruiningen moeten we weer uit de bus de boot waar we mee overvaren is er nog niet.

Vervelen doen we ons die tijd echter niet, want de haven ligt vol ijsschotsen en enkele Kruiningsche jongens die natuurlijk van streek zijn gebracht door ons, zullen hun kunsten wel even vertonen. Enkele maken een buiteling in het slijk. Ook plunderde nog even een auto met vlas. De meeste hadden dat nog nooit gezien en dachten er zoveel van mee te nemen dat ze er een aardig lapje linnen konden weven. Eindelijk komt de boot en de overtocht begint. Op Zeeuws Vlaamse grond nemen we weer plaats in de bus en rijden we naar Terneuzen waar we om 14.30 uur veilig aankomen. We gaan eerst kennis maken met de mensen waar we worden ondergebracht. Daarna gaat de reis naar Sas van Gent, maar owee, er rijdt ons een wagen tegemoet die ons zo maar even komt vertellen dat de uitvoering niet doorgaat. Dat is pech en welk woord Toos van Heteren toen heeft gebruikt weet ik niet, maar het was zeker geen mieters.

We keren onze wagen en rijden terug naar Terneuzen. Gelukkig hebben we financieel geen strop want onze baas ontvangt het gehele bedrag wat overeen gekomen was. We gaan nu weer terug naar onze gastheren waar we de avond zullen doorbrengen. De volgende middag vertrekken we naar Sluiskil, waar we een concert geven in het patronaat. De kachel brand heerlijk en we kruipen er allen dicht omheen. Om 15.00uur beginnen we en de directeur krijgt een gammel dirigeergestoelte, dat, volgens zijn zeggen onder stroom schijnt te staan.

Plotseling verschijnt er een heer op het podium en kondigt het concert van het……het…… [het gordijn gaat open en de man vraagt: oe eten jullie ook weer? In koor roepen wij: het Delftse Madrigaalkoor. Hij zegt o ja en keert zich naar het publiek] het …het …nou jao da koor uut Delft. Wij liggen natuurlijk dubbel van het lachen maar we moeten ons ernstig houden want het gaat zo beginnen. Een jongen trekt aan een touwtje en het gordijn gaat open. De eerste rij is geheel gevuld met baarden, hele lange baarden met daarboven een klein gezichtje. Bij nader onderzoek schijnen het paters te zijn. De uitvoering verloopt zeer goed ook het dansen wat erg moeilijk was op een klein podium. Maar zichtbaar is het publiek getroffen vooral bij het dansen. We hebben dan ook groot succes. En in de afscheidsrede van bovengenoemde redenaar wordt ons de verzekering gegeven dat we nog eens terug mogen komen.

Dan gaan we terug naar Terneuzen. We treden hier op in een grotere zaal en de zaal is goed bezet maar we hebben moeilijkheden met de versterker wat niet bepaald gunstig werkt op het humeur van onze dansleidster. Maar uiteindelijk komt alles in orde. De uitvoering gaat natuurlijk als altijd goed. Na afloop heeft de directeur echter enkele teleurstellingen. De uitvoering in Tilburg gaat niet door en zelf voelt hij zich zo ziek dat hij de terug weg tot zijn spijt niet mee kan maken.Toch is hij zeer tevreden over alles en hoopt dat wij dat ook zijn. Het publiek is het ook. De volgende dag vertrekken we onder leiding van juf.IJsseling want de directeur gaat werkelijk niet mee. In Roosendaal gaan we weer koffie drinken en zingen we enkele liederen. Daarna gaat de reis naar Oud-Gastel waar we een beschuit fabriek gaan bezichtigen enkele liederen zingen en getrakteerd worden op een lekkere wafel en in de gelegenheid gesteld worden beschuit te kopen. Door ieder van ons wordt die gelegenheid ook direct aangenomen. Om 18.00 uur zijn we weer thuis en hebben deze genoeglijke reis die we niet gauw zullen vergeten weer achter de rug.

Wat zongen we in Terneuzen en Sluiskil op zondag 29 december 1946.

1 Nu zijt wellekome Oud Ned. Kerstlied
2 Te Betlehem geboren Oud kerstlied
3 Ons is geboren Oud kerstlied
4 Herderkens omringen P. Hamers
5 De jonge lente Drie stemmige canon
6 Allen zwijgen Drie stemmige canon
7 Zomercanon Zevenstemmige canon
8 Toen God in Betlehem Italiaans kerstlied
9 O nacht van teer verlangen Kerstlied
10 Adeste fidelis Pierre van Hauwe
11 Heer Jezus heeft een hofken Ned. Volkslied
12 Die winter is verghangen Ned. Volkslied
13 Communielied C. vd Peet
14 Jesu rex admirabilis G. da Palestrina
15 Jesu dulcis memoria Oresto Ravanello
16 Kleine wolkjes varen H.P. Theeuwisse
17 Goenacht J.C.Andrea
18 Gebet C.M. von Weber
19 Jan Plompaert en zijn wuveke Pierre van Hauwe
20 Perrette en de melkkan H. v Tussenbroek


We zijn in 1946 veertien keer opgetreden.

10 september Kerk Voorstraat Delft
24 oktober Kerk Voorstraat Delft
17 november 2x Kerk Voorstraat Delft
17 november Concert Delft
18 november Concert Delft
21 november Jeugdconcert Delft
21 november Jeugdconcert Delft
01 december Concert Delft
09 december Kerk Voorstraat Delft
13 december Concert Delft
23 december Concert Delft
29 december Concert Sluiskil
29 december Concert Terneuzen