12 januari
Onze directeur is jarig en… als wij wisten wat er allemaal om gaat in deze 28 jarige hersens, dan wisten we ook wat een prachtige dagen we dit jaar met ons koor gaan beleven, dan wisten we ook wat een grote successen we gaan boeken en dat we dit jaar, het jaar 1948 onze kinderziektes overleven en in een slag een voornaam koor worden, in Delft, in Nederland en in het Buitenland. Onze dirigent puilt uit van de plannen en we weten dat het een grote stijfkop is, groot genoeg om zijn plannen door te zetten, kost wat kost. We zullen zien…

Eind januari
Er heerst al weer een grote drukte op het koor. Onze directeur heeft het in zijn hoofd gehaald een muziekenquête te houden onder de schooljeugd. Vele Katholieke scholen doen er aan mee. Natuurlijk zit er een bedoeling achter, want zakenman is hij ook, die directeur. Het doel is om, wanneer hiervoor belangstelling bestaat, ook de jeugd donateur te laten worden van het Madrigaalkoor. Ze kunnen zich dan laten inschrijven voor 1 gulden per jaar en regelmatig zullen er dan jeugd concerten gegeven worden. Deze enquête brengt enorm veel werk met zich mee. Vele meisjes helpen dan ook avond aan avond mee om alles klaar te maken. Er moet medewerking gevraagd worden aan de schoolhoofden. Alle leerlingen krijgen een brief met vragen. Deze brieven moeten opgehaald, geteld, gesorteerd en vergeleken worden.
Kortom: het is een enorme drukte. Het Delfts Madrigaalkoor[directeur P van Hauwe] muziekenquête, gehouden in de week van 26 tot 31 januari 1948 te Delft. Hieraan hebben deelgenomen: 12 scholen met een totaal van 970 leerlingen. De vraag was o.a. houd je van muziek en speel je zelf een instrument. Er werd ook nog gevraagd welke componist de voorkeur had, welk lied of muziekstuk ze het liefst uitgevoerd hoorden. In februari gevolgd door een tweede brief met de inschrijf vraag ook voor alle andere jeugd onder de 21 jaar. Maar die betaalden dan f 1.40.

22 februari
Het eerste optreden in 1948 is op 22 februari gezamenlijk met de zangers van de FUT en wel in Wateringen. Wat werd er gezongen:

 1  Gouden Zonnen
 2  Vrolijk zingen wij
 3  Celebrons sans cesse
 4  De scheresliep
 5  Heer Jesus heeft een hofken
 6  Ave verum
 7  O bone Jesu
 8  Adorete devote
 9  Spreeuwenkoor
 10  Bewaert Heer Holland
 11  Wolkje
 12  Ruim-Baan
   dirigent Pierre van Hauwe
 pianiste Ans Schlieker

Zaterdag 28 februari
Een glorie dag voor het Madrigaalkoor, nee, voor heel de stad Delft zelfs. Want voor het eerst in de geschiedenis der zeven eeuwen oude stad zal een koor in het buitenland de naam van Delft hoog houden, want [ondanks het uitlachen van onze tegenstanders vroeger] we gaan naar Brussel. Dit was de uitnodiging of contract:

28 februari 1948

Geachte Heer,

Ik ontving wel Uw schrijven van 24 dezer en vond dit zeer interessant. Het is dan ook met veel genoegen dat ik op uw voorstel wil ingaan. U zou dus nl. tijdens uw verblijf te Brussel met Uw Madrigalenkoor voor onze microwillen optreden tussen 29 en 31 maart e.k.
Wat zou U denken van dinsdag 30 maart van 19.30 u.tot 19.50 met Nederlandse Volksliederen en van 20.00 u. tot 20.15 u. met meerstemmige zangen. Bij akkoord ontving ik graag per kerende het programma opgave met de juiste minutage van elk lied en de nodige bijzonderheden. Kunt U tevens de sterkte van Uw koor mededelen.
Omwille van het beperkt budget waarover wij dit jaar beschikken, zien wij ons verplicht U in onze programma’s in te lassen zonder een ereloon uit te betalen.
Wij hopen dat het toekomend jaar daarin verandering zal brengen en dat bij eventueel succes bij de uitvoering van 30 maart wij langs onze zijde een tegemoetkoming zullen kunnen schenken.

Met hoogachting,

De muziekdirectie C. Mertens, diensthoofd.

Het blijft niet bij één uitnodiging want ook de K.R.O. nodigt ons koor uit voor zaterdag 8 mei. Voordat we naar Brussel gaan hebben we echter nog ander werk.

Zondag 21 maart en maandag 22 maart
In het congregatie gebouw zijn er twee Passieavonden en het Madrigaalkoor verzorgt daarvoor de muzikale omlijsting.

Dinsdag 30 maart
1948 BrusselDe grote dag is eindelijk aangebroken, een dag waar we al wekenlang vol van zijn. Eindeloos gerepeteerd op het programma want we moeten natuurlijk goed voor de dag komen. Om half acht kwamen we bij elkaar op het marktplein en om acht uur vertrekken wij en hiermede begint de eerste buitenlandse reis van het vele die later nog zullen volgen. Het wordt een prachtreis. We passeren na anderhalf uur de grens en nog een uurtje later zijn we in Antwerpen, waar we onze eerste inkopen gaan doen.
We zien er veel dingen die in Nederland nog niet te krijgen zijn en dat er bv. bananen zijn in de etalages wekt onze grootste verwondering.Om half vier zijn we in Brussel waar we eerst nog wat belangrijke gebouwen en monumenten bezichtigen en om half zes zijn we in de studio van de Belgische omroep. Wat een prachtig gebouw en zodra we binnen zijn in dit imponerende gebouw worden we stil. Het wordt ernst en om de beurt krijgen we het benauwd. De “baas” loopt ons te kalmeren al weet hij met zichzelf geen raad. In een zeer grote en luxe studio beginnen we om half zeven de microfoonrepetities. Voor ons is dit alles nieuw en vreemd. Later … maar dat weten we nu nog niet draaien wij ons hand niet meer om voor zulke dingen.
En dan … de klok wijst half acht, staan we voor de microfoon en zodra het rode licht brand, klinken onze liederen de wijde wereld in en duizenden mensen luisteren naar ons zingen. We zijn zenuwachtig, maar we werken als paarden en de uitzending verloopt schitterend. Met een tevreden hart en veel plezier reizen we om negen uur weer terug naar Delft waar we zeer laat aankomen, moe maar voldaan.

Zondag 9 mei
Pas terug uit Hilversum staan we alweer op de planken van de Stadsdoelen waar we een jeugdconcert geven. Dat is als het ware een generale repetitie voor het donateurconcert op donderdag 13 mei. De jeugd en de krant zijn geestdriftig over het concert. Het programma:

Viva La Musica

 1  Vier canons
    a Bewaert Heer Holland
    b Een vreemde arme snuiter
    c Gij vogels
    d Signor abate
 2

 Drie volksliederen
    a Scheresliep
    b Schoon lieveken
    c De kadulletjes

 3  O quam  glorifica
 4  Twee oude Ned. Polyfone liederen
    a Psalm 87
    b Als ick riep met verlanghen
 5  Twee Motetten
    a Adoramus te
    b Ave Verum
   Pauze
 6  Gebet
 7  Maria’s wiegenlied
 8  In ’t Bosch
   Intermezzo
       Huldigingsmars[orkest]
 9  La Nuit
 10  Priere du soir [solo-koor-orkest]

1Zondag 23 mei
We geven een concert in Wateringen. Programma:

 1  Een vreemde arme snuiter
 2  Gij vogels
 3  Scheresliep
 4  Schoon lieveken
 5  De Kadulletjes
 6  O quam glorifica
 7  Psalm 87
 8  Gebet
 9  Maria’s Wiegenlied
 10  In het Bosch
 11  La Nuit
 12  Priere du soir
 

 Dirigent Pierre van Hauwe
 Pianiste Ans Schlieker

Zondag 30 mei
Een week later en alweer een concert, nu voor het Katholieke Thuisfront, dat een propaganda-avond organiseert in de Stads Doelen:

 1  Opening met het Wilhelmus door het Madrigaalkoor
 2  Welkomstwoorden door de StedelijkeAlmoezenier  Kapelaan  C Grootscholte
 3  Canonzang door het Madrigaalkoor
 4  Van hart tot hart toespraak van de Viceadmiraal    L Doorman
 5  Populaire en Oud-Hollandse liedjes door het Madrigaalkoor
 6  Open uw beurs
 7  Jo-wi-co spelen [tevens collecte voor de jongens overzee]
 8  Kleur en glorie onzer tropen
 9  Sluiting

Zondag 6 juni
Er is een vergadering op Oosteinde 229. De onlangs gevormde oudercommissie is bij elkaar gekomen, om waarnodig, de directeur die eigenlijk overal alleen voor staat met raad en daad bij te staan en daarom verschijnt er op vrijdag 11 juni een grote brief met prachtige voornemens van deze oudercommissie. Laten we hopen dat alles lukt.
Hoera, we gaan weer op reis en wel naar ……Zwitserland       29 juli -----6 augustus 1948
Brief aan de Madrigalen.

Beste meisjes,

Eindelijk, na veel voorbereidingen, na veel dagen van spanning en fantasie, is het zover.We gaan naar Zwitserland.
De directeur heeft het 2 jaar geleden gezegd en wij allen [misschien hij zelf ook niet, want hij slaat nog wel eens door wanneer hij eenmaal aan het kletsen is] konden toen niet geloven dat het nu zou gaan gebeuren. We hebben al wat reisjes gemaakt en al veel plezier gehad maar wat er nu gebeuren gaat stelt alles in de schaduw.
Laten we er voor zorgen de reis zo gezellig mogelijk te maken.
Ieder stelt zich dit doel voor ogen: ik zal steeds proberen het een ander gezellig te maken ook wanneer dat een offertje vraagt. Wanneer we dit allemaal doen dan moet de reis slagen. Niemand vergeet zijn baret op te zetten en de stroken op de koffer te plakken.

Woensdag 28 juli
’s Avonds om 19.00 uur komen we nogmaals bij elkaar in het congregatie gebouw voor de laatste instructies van “papa”. We gaan vroeg naar bed om de volgende morgen zeker goed uitgerust te zijn.

Donderdag 29 juli
We proberen allen eerst naar de H.Mis te gaan om daar Gods zegen af te smeken voor het welslagen van de reis. Om 08.30 precies, zijn we aanwezig voor het station. Niemand komt later en niemand vergeet zijn baret. We stappen in de trein langs het tweede perron richting Rotterdam door de tunnel. We rijden via Dordrecht waar we overstappen op de trein die ons naar Brabant brengt een van de Hollandse buitengewesten. We kunnen dat meteen merken aan de trein die heel wat minder is dan die elektrische die we zojuist verlaten hebben. Over Lage Zwaluwe, Breda en Tilburg met zijn mooie dennenbossen komen we in Eindhoven waar we weer overstappen. We gaan nu langs Weert dan Roermond en na Sittard begint het land te heuvelen. Om 13.54 komen we in Maastricht aan.
We verlaten de trein en gaan naar de restauratie waar we ons middagmaal gebruiken en brengen dan de koffers naar het depot na eerst het brood voor het avondeten er uit gehaald te hebben. We wandelen nu rustig naar Heer bij Maastricht, waar we in de voogdij gesticht St. Jozef ons eerste concert zullen geven. We bezichtigen samen de grotten en de bossen tot het avondeten.
Na het concert wandelen we weer terug naar Maastricht en gaan dan op de banken van de wachtkamer van het station slapen tot 1 uur.

Vrijdag 30 juli
Intussen is het dus vrijdag 30 juli geworden. Om 1 uur halen we de koffers gaan naar de douane en doen rustig wat zij vragen. Wanneer de grote trein binnenloopt die ons rechtstreeks naar Basel zal brengen zoeken we rustig onze plaatsen en proberen meteen weer te slapen. Het is verplicht te zwijgen vanwege andere medereizigers. Zelfs als de douane komt. Pas als de directeur het teken geeft mogen we weer spreken.
We reizen via Luxemburg naar de Franse grens. In Frankrijk stoppen we in Thionville en wanneer we door de douane gecontroleerd zijn hebben we de gelegenheid ons op het perron op te frissen. Hiervoor hebben we ongeveer een uur de tijd en wanneer de trein weer verder rijdt beginnen we te eten.
We naderen nu door de oorlog verwoeste stad Metz bekend om zijn industrie. Wanneer we Metz zijn gepasseerd en Straatsburg naderen is het 10 uur. Later begint het landschap opnieuw te heuvelen en wat we dan te zien krijgen… ik zeg er niets meer van als … zet je ogen open en nooit zul je dit meer vergeten want links en rechts strekten zich de Vogezen uit. Na het passeren van Mullhausen [was vroeger Duits en is na de oorlog Frans geworden] komen we weer in het vlakke land en naderen Basel. Bij het uitstappen wachten op het perron tot de directeur het teken geeft naar de douane te gaan. Dan stappen we over op de trein naar Fribourg die om 15.51 uur vertrekt. We kwamen om 14.32 uur aan dus alle tijd. In Fribourg komen we aan om 18.18 uur.
Na twee dagen reizen is het de hoogste tijd om na het avondeten direct naar bed te gaan.

Zaterdag 31 juli
Vandaag zijn we de gasten van het dameskoor Le choeur qui chante.Het zijn onze gastdames die ons de stad laten zien.Aan de buitenkant van de stad zien we de Jungfrau. ’s Avonds geven we in Fribourg ons eerste Zwitserse concert.

Zondag 1 augustus
Vandaag is het een nationale feestdag in Zwitserland. We gaan eerst naar de kerk en vertrekken om 12.49 uur uit Fribourg terug naar Bern en stappen dan over op de trein naar Solothurn. We krijgen nu de Zwitserse Jura te zien. In Solothurn stappen we weer over de trein Wangen an der Aarc waar we aankomen om 15.24 uur. Hier is het dat we in een jeugdhuis geheel op onszelf zijn. ’s Avonds geven we een concert.

1Maandag 2 augustus
Vrij, dus de hele dag de natuur in.

Dinsdag 3 augustus
Deze dag gaan we weer enkele plaatsen verder. We stappen om 14.10 uur in de trein en reizen naar Oensingen in de Jura waar we 11 minuten later aankomen. Ook hier weer ’s avonds een concert.

Woensdag 4 augustus
Ook vandaag vrij,dus…… de bergen in.

Donderdag 5 augustus
Vandaag moeten we vroeg op want we gaan naar Luzern. Om 5.56 uur vertrekt onze trein. In Olten stappen we over in een grote trein richting Milaan en om 7.45 uur zijn we in Luzern. Hier stappen we over op een klein treintje dat ons naar Hergiswil brengt en dan beginnen we aan onze grote tocht naar de top van de Pilatus die ruim 2000 meter is en het hele Vierwoudstedermeer beheerst. Om 17.47 uur stappen we weer in het treintje naar Luzern want we moeten weer aan het werk. Na het concert vertrekken we in Luzern om 21.26 uur en rijden rechtstreeks naar Basel.

Vrijdag 6 augustus
De laatste dag !!!!
Om 00.01 uur vertrekt onze trein. We stappen over in Luxemburg en verder op alle plaatsen die aangegeven zijn en komen in Delft aan om 20.32 uur. De reis is voorbij en laten we hopen dat het een ieder is bevallen. Voor de liefhebber die anno 2009  nog de dienstregeling wil weten:

 Plaats  Aankomst  Vertrek
 Delft    08.44 (29 juli)
 Dordrecht  09.29  09.40
 Eindhoven    11.48  11.57  
 Maastricht  13.54  01.30 (30 juli)
 Basel     14.32       15.51
 Fribourg  18.18  12.49 (1 aug)
 Bern  13.13  13.23
 Solothurn    14.18  15.11
 Wangen   15.24  14.10 (3 aug)   
 Oensingen?  14.21  05.56 (5 aug)
 Olten  06.27  06.31
 Luzern  07.45  08.30
 Hergiswil   08.43  17.47
 Luzern  17.57  21.26
 Basel    22.59  00.01 (6 aug)
 Luxemburg  07.37  07.50
 Luik  11.32  12.10
 Vise    ?  13.10
 Maastricht  13.52  15.02
 Eindhoven   17.00  17.17
 Dordrecht  19.23  19.44
 Delft  20.32  

Iedere plaats op deze dienstregeling is er een waar we blijven of overstappen en overal staat een wagon gereserveerd voor Het Delfts Madrigaalkoor. Programma tijdens de reis.

 1  Vrolijk springen wij
 2  Allen zwijgen
 3  Celebrons sans cesse
 4  Caroobell’mio
 5  Gij vogels
 6  Daar was een sneeuwwit vogeltje
 7  Meisken jong
 8  Heer Jesus heeft een hofken
 9  Jesus en St.Janneken
 10  Livorro
 11  Puisque Robin
 12  Compagnon
 13  O salutaris hostia
 14  Salve Regina
 15  O quam glorifica
 16  Psalm 87
 17  Wiegenlied
 18  Spreeuwenkoor
 19  Die Hirte Israels
 20  Drinklied
 21  Priere du Soir
 22  Ruim-Baan

Maandag 3 oktober
Een concert in de stadsdoelen. Zo zag het programma eruit:

 1  Volksliederen
  Nederland
    a Kwezeltje
    b Des winter als het regent
    c Anne Marie
    d Daar was een wief dat spon
  Zwitserland
    a Bella Bionda
    b L’Alpee
 2  Polyfonie
    a Ich weet een vroukin welbereidt
    b Herr, der du
    c La Tortorella
    d Mignonne
 3  Twee werken van Henry Purcell
    a In the pleasant groves
    b Sound the trumpet
   Pauze
 4  Twee Negro Spirituels
    a Deep River
    b I got robe
 5  Du Hirte Israëls
 6  Vergine Madre
   Intermezzo 
 Twee liederen van Cath. Van Rennes voor sopraan alt en piano
    a Abendfrieden
    b Fruhling
 7  Twee oude succes liederen
    a Ruim-baan
    b Spinnelied
   Dirigent Pierre van Hauwe
 Aan de vleugel Ton Kramer

Zondag 16 oktober
In een zaaltje van de J.V.G. op de Koornmarkt zijn een een grote groep Duitsers met de jongeren afdeling van de K.V.P.. Wij werden uitgenodigd een avond voor hen te verzorgen. We zingen, tot grote tevredenheid van alle toehoorders:

 1  Het Kwezeltje
 2  Daar was een wuf die spon
 3  Bella Bionda
 4  L'Alpee
 5  La Tortorella
 6  Mignonne
 7  Deep River
 8  Die Hirte Israëls
 9  Ruim-Baan
 10  Spinnelied
   Dirigent Pierre van Hauwe
 Pianist Ton Kramer

Zondag 23 oktober
De Duitse K.V.P.ers zijn nog steeds in de stad. In het Weeshuis op de Oude Langedijk hebben ze vandaag een Plechtig Lof, dat muzikaal door ons wordt verzorgd met:
O Salutaris, Ave Maria, Magnificat, Tantum Ergo en Salve Regina, natuurlijk o.l.v. Pierre

November 1948
Alle activiteiten van het koor staan in het teken van het grote zangspel
                      Geertruida van Oosten een zangspel voor Soli, Koor en Orkest naar het leven van onze Delftse Begijn
Bewerkt en getoonzet door Pierre van Hauwe
Tekst Pater Theo van Hauwe
Regie Frits Waser
Delfts Madrigaalkoor en een Herenkoor
Kaarten worden er met honderden verkocht.
Op zondag 13 november in de Stads Doelen voor de jeugd.
17 november voor de donateurs 
18 november voor allen

Zaterdag 24 december
In de St. Jozefkerk(nu Maria van Jesse kerk) zingen we het lof voor Maria van Jesse

 1  Toen God in Bethlehem
 2  Gloria
 3  Al ziet de sterren gloren
 4  Maria’s Wiegenlied
 5  Weinachts-cantate

Maandag 26 december
Delfts Madrigaalkoor, Kerstconcert o.l.v. Pierre van Hauwe.
Met medewerking van Kees Waser, declamatie.
‘s Middags voeren we in de Stads Doelen het volgende programma uit:

 A  Herderslied
    1 Toen God in Bethlehem
    2 Carillen
    3 Herders hij is geboren
    4 Gloria
 Declamatie
 Maria die zoude naar Bethlehem gaan
 Smeek woorden Maria tot den Nieuwgeboren
 Kerstlein
 B  Wiegelied
    1 O nacht van teer verlanghen
    2 Al ziet de sterren gloren
    3 Maria, s Wiegenlied
    4 Noël
    5 Herdekens omringen
 Declamatie
 Kerstliedje
 Rey van Klarissen
 C  Weinachts-cantate
   Pauze
 D  Twee Madrigalen
    La Tortorella
    Mignonne
 E  Twee Negro Spirituals
    Deep River
    I got a Robe
    Declamatie
    De Japanse Nachtegaal
 F  Twee fragmenten uit Geertruida van Oosten
    In den hemel is ene dans
    Parce Domine
 G  Inleidingskoor uit Cavaleria Rusticana

In het Groene Kruis zingen we ’s avonds een programma Kerstliederen voor de patiënten:

 1  Weinachts-cantate
 2  Gloria
 3  Noël
 4  Al ziet de sterren gloren
   Dirigent Pierre van Hauwe

Een andere groep zingt in het congregatie gebouw voor de St.Vincentiusvereniging:

 1  Toen God in Bethlehem
 2  O nacht van teer verlanghen
 3  Maria’s Wiegenlied
 4  Carillon
 5  Noël
 6  Herdekens omringen
   Dirigent A J D Lindeman

31 december
Wij mogen terug zien op een succesvol jaar en beginnen morgen met frisse moed aan het nieuwe, zonder onze directeur want die zit in Rome.